29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonpat.org

          ตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ได้มีมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

นายสมบูรณ์ สั่นสท้าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

กิจการสภา
โทร. ๐-๗๕๖๕-๖๙๔๑
โทรสาร ๐-๗๕๖๕-๖๙๔๒

 หนังสือนัดประชุม    ระเบียบวาระการประชุม    รายงานการประชุมสภา สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2559