29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonpat.org

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายสมบูรณ์ สั่นสท้าน
ประธานสภาเทศบาล

 

นายธัน ทองขำดี
รองประธานสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอุดม ลูกเมือง นายธวัชชัย เชื่องยาง นายหร้อหีม ลูกเหล็ม นายประมวล บัวเพชร นายเกรียงศักดิ์ บรรดา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายใจ จงรักษ์ นายธนบดี กอบกิจวีรกุล นายอรุณ สาเก นายสันติ สันสท้าน นายร่อหมีด ลูกหวาย