29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonpat.org

 

กองคลัง

นางวรรณี เกกินะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
   
- ว่าง - น.ส.อาภรณ์ สั่นสท้าน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 น.ส.เนตรนภา   แซ่หลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
 
ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     
นางกมลรส   เหลนเพชร
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นายคณิต  แก้วช่วย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
น.ส.ดรุณี  มานพ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
น.ส.สรสรัญรัชฎ์   เที่ยงตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้     
 
- ว่าง - น.ส.พิไลวรรณ จงรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
น.ส.วงค์เดือน ทัดสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้