29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonpat.org

กองช่าง

นายสุทัศน์ มามาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    
   
 - ว่าง - นายชัยยุทธ์   นาคเนนัย
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายสุชาติ ช่วยพัทลุง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
   
งานสาธารณูปโภค        
 
- ว่าง - นายปฐมพงศ์   คงอินพาน
นายช่างโยธาอาวุโส
นายคอลีน ยาชะรัด
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายสุนทร   บุตรแอ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนพดล หมอยา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
งานธุรการ        
   
- ว่าง - จ.ส.อ.ธีระพงษ์ คำหาญพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 น.ส.จันทร์กมล ผลเงาะ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   
งานกิจการประปา        
 
- ว่าง - นายอดุลย์   ด้วงชู
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
นายอานนท์ บรรณาลังค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
น.ส.สายทิพย์ สามารถ
เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ